Statuten en bestuur

Huidig bestuur bestaat uit:

Paolo Valerio, Secretaris

Piet Leroy, Voorzitter

Sophie Verbeek, penningmeester

Artikel 4. Leden van het bestuur

4.1 Het bestuur bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door het bestuur. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

4.2 Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur, met inachtneming van het— overigens in dit artikel bepaalde, In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuurder kan worden benoemd op voordracht van een ander bestuurslid, mits daarbij rekening wordt gehouden met het bepaalde in artikel 4.3.

4.3 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het bestuur. Daarbij zal worden gestreefd naar een vertegenwoordiging in het bestuur van bij het onderwijs betrokken disciplines, aangevuld— met een bestuurslid met financiële expertise.

De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets— wordt periodiek geëvalueerd door het bestuur maar in ieder geval wanneer een vacature— vervuld dient te worden

4.4 Bij de benoeming van een bestuurslid dienen de regels van de Belastingdienst met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen in acht te worden genomen, zodat, behoudens ontheffing van de betreffende inspecteur:

 1. Bestuursleden niet tot elkaar in enige familierechtelijke betrekking tot en met de vierde graad mogen staan
 2. Bestuursleden niet met elkaar gehuwd mogen zijn noch een geregistreerd partnerschap met elkaar mogen zijn aangegaan;
 3. Bestuursleden niet mogen samenwonen met een ander bestuurslid. Onder samenwonen wordt verstaan het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding als ware men gehuwd;
 4. Bestuursleden niet een vergelijkbare relatie als bedoeld onder a, b en/of c mogen— hebben,
 5. Één natuurlijk persoon niet met meerderheid van stemmen de zeggenschap in het— bestuur mag hebben.

45 Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Het— bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster— kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van het bestuur kan maximaal driemaal worden herbenoemd. Wordt een lid van het bestuur herbenoemd en— tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.

4.6 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Zolang het bestuur bestaat uit één bestuurslid kan dit bestuurslid niet beschikken over het vermogen van de stichting, behoudens ontheffing— van de betreffende inspecteur.

4.7 Het is niet toegestaan de bestuursleden een beloning toe te kennen, behoudens vacatiegeld, dat als redelijk en niet bovenmatig aan te merken valt.

Een vergoeding van de wegens de vervulling van de bestuursfunctie redelijkerwijs gemaakte onkosten door een bestuurslid is wel toegestaan.

4.8 De stichting kan aan een bestuurder een vrijwaring geven voor kosten van juridische procedures en eventueel te betalen schadevergoedingen bij aansprakelijkheid van de— bestuurder,

4.9 Een lid van het bestuur defungeert:

Door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden— volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.4;

 • Door zijn vrijwillig aftreden;
 • Door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
 • Door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg— van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; door zijn overlijden;

(g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

4.10 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van lid van de directie. Of werknemer van de stichting Artikel 5.

Taak en bevoegdheden

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van— overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld— van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

5.3 Bestuursleden kunnen – behoudens ontheffing door het bestuur – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van—

Een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

5.4 De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het bestuur dient— melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende bestuurslid —direct dan wel indirect- persoonlijk is— betrokken.

5.5 Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de werkwijze— van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

5.6 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en— geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke——besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.

5.7 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

 • Een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 • Een voortschrijdend meer jaren beleidsplan en
 • Eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

Artikel 6.

Functies in het bestuur

6.1 Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden bij deze akte in— functie worden benoemd) kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door— één persoon worden vervuld.

6.2 Het bestuur kan een bestuurder ook een andere titel verlenen.

Artikel 7.

Vertegenwoordiging

7.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Een bestuurslid kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingen welke in die volmacht zijn— opgenomen.

7.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald Artikel 8.

Vergaderingen

8.1 Het bestuur vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat— nodig acht. Aan bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld — 8.2 Indien een bestuurslid hiermee instemt kan de oproeping tot een vergadering geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan— het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt.

8,3 Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere— personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.

8.4 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

8.5 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezendoor de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

8.6 Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

8.7 Het bestuur vergadert tezamen met de directie zo dikwijls het bestuur of de directie dat. nodig acht.

Artikel 9. Besluitvorming

9.1 In het bestuur heeft ieder lid één stem.

9.2 Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Er wordt binnen het bestuur altijd gestreefd naar consensus.

9.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigdis.

9.4 Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder bestuurslid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te— oefenen, mits het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

9.5 Indien een bestuurslid direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is— met het belang van de stichting neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen het bestuur.

9,6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of— op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de— secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris— van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van. Schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.

Gegevens stichting:

Kvk:78641268

RSIN:861480016

Gijs@prosanetwork.com

www.prosanetwork.com