Bestuur & algemene gegevens

Huidig bestuur :

 • Paolo Valerio, Secretaris
 • Piet Leroy, Voorzitter
 • Sophie Verbeek, penningmeester

Het PROSA kenniscentrum heeft de ANBI status.

 

Missie, Visie, Doelstelling

Hier staan de missie, visie en doelstelling kort beschreven, voor een volledige beschrijving hiervan wordt verwezen naar het PROSA DNA document.

Missie

De stichting streeft een fundamentele verandering in de medische zorg na, waarbij – bij— elke voorgenomen medische handeling – het vermijden van pijn, angst en dwang en het— bouwen/behouden van vertrouwen vooropstaan.

Het is essentieel om de gezamenlijke inzichten en ervaringen vanuit verschillende professionele perspectieven te bundelen, uit te wisselen, te ontwikkelen, over te brengen, uit te proberen en te blijven verdiepen. Deze nieuwe kennis wordt verspreid onder interdisciplinaire teams van zorgverleners via opleiding en netwerkleren.

Door middel van de volgende strategische activiteiten wordt de missie nagestreefd: het creëren, uitbouwen en organiseren van opleidingen en informatie voor zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Naast het geven van onderwijs en het bouwen aan een lerend netwerk, wordt er ook gezocht naar samenwerkingsverbanden met andere initiatieven en relevante partners in— de gezondheidzorg, patiëntenplatforms. Zorgverzekeraars, inspectie voor volksgezondheid maar ook in de media.

Visie

Vanuit PROSA bestaat de overtuiging dat zorg voor kinderen anders georganiseerd kan worden, dit kan op de volgende manier:

De zorgverlener is verantwoordelijk voor het beschikken over zoveel mogelijk technieken om ouders en kind te helpen, voor te lichten en evt. te ondersteunen bij de keuze. Bij deze keuze is altijd sprake van zorg op maat. Het combineren van verschillende mogelijkheden vraagt voorbereiding. Bij ieder van deze mogelijkheden hoort voorbereiding met kind en ouder, waarbij een goed omschreven plan bij de zorgverlener (met een alternatief plan achter de hand) een essentieel onderdeel is van het leveren van goede zorg.

Het volgen van het door de stichting ontwikkelde onderwijs zou er, met het onderschrijven van de uitgangspunten, toe moeten leiden dat de zorgverlener niet meer anders kan dan te handelen vanuit de basisprincipes van de opleiding bij al zijn/haar medisch handelen.

Dit leidt ertoe dat dat een onwenselijk verloop van een, goed voorbereid procedure en daarmee het ontstaan van de dreiging van pijn, angst en dwang, gestaakt wordt tenzij er sprake is van acuut levensgevaar.

Doelstelling

 1. Het bevorderen van vertrouwen en comfort bij patiënten door onder meer reductie van dwang, angst en pijn rondom handelingen in de gezondheidzorg;
 2. Het creëren van een sterk draagvlak om de in artikel 3.1 omschreven missie van de— stichting voor een publiek breed bekend en beschikbaar te laten worden, alsmede het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere initiatieven en partners zoal opgenomen onder 3.4.;
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste— zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk. Ook uit de feitelijk werkzaamheid/werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting als Algemeen Nut— Beogende Instelling het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft,
  • Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: fundraising;  subsidies en/of donaties;  schenkingen, erfstellingen en/of legaten;  vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties zoals onderwijs en ondersteuning bij implementatie;  alle andere verkrijgingen en/of baten.

Verkort beleidsplan​

In 2020 zijn er meerdere cursussen gegeven aan 13 teams uit 12 verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen. Met deze teams is hierna contact onderhouden om hen te ondersteunen bij implementatie in de praktijk.

Naast deze activiteiten is er ook ondersteuning gegeven aan o.a. onderwijs op specialistische opleidingen, implementatie van lachgas, intercollegiale consultatie bij complexe casuïstiek, ontwikkeling van inhoudelijk materiaal (film en infographics), bijdrage van faculty aan digitale Webinars, congressen.

Op dit moment is de organisatie volop in ontwikkeling. Dit heeft betrekking op:

 • Ontwikkeling van inhoudelijk materiaal door werkgroepen voor o.a. de 3-daagse cursus.
 • Aanvullen van de faculty.
 • Opleiden van faculty
 • Ontwikkeling van de digitale leeromgeving waar het voorbereidingsmateriaal voor de cursus te vinden is maar ook en vooral nieuwe en oud deelnemers en faculty elkaar kunnen ontmoeten (lerend netwerk)
 • Het zoeken naar relevane partijen om mee samen te werken.
 • Het profileren binnen de maatschappij als belangenorganisatie.

Planning 2021

In 2021 zal het onderwijs worden hervat. Dit zal plaatsvinden in Amsterdam en Maastricht.

 Het aantal 3-daagse cursussen zal in 2021 naar verwachting 2 zijn. 

Daarnaast zal het onderwijs op de vervolgopleidingen voor verpleegkundigen worden vervolgd.

Het PROSA-congres zal in het najaar plaatsvinden hier zal ook door een deel van de faculty een bijdrage aan worden geleverd.

De doorontwikkeling van het onderwijs op inhoudelijk en digitaal gebied zal verder worden vervolgd.

Het opbouwen van het lerend netwerk zal ook geïntensiveerd worden, ondersteund door de digitale leeromgeving. O.a. door frequente casuïstiek besprekingen, intercollegiale consultatie.